www

Animiertes Logo 500x500 px

www.dynapsys.com

Dynamic infrastructure for configuring DNS-based services

DYNAPSYS -text.to.services

obraz

Dynapsys provides a dynamic infrastructure through DNS configurations, utilizing CNAME RECORDS for FaaS provider redirection and TXT RECORDS for Git repository URLs, enabling source-code access, deployment definitions, and configurations for ready-to-use services on FaaS platforms.

DNS-configured services leverage the Domain Name System (DNS) to manage and map domain names to the internet resources, providing dynamic and scalable solutions for directing user requests to appropriate servers, load balancing, and even implementing failover mechanisms or geo-targeting strategies. These services utilize DNS records, such as A records for IP address mapping, CNAME records for domain aliasing, TXT records for metadata, and others, to configure how traffic to a domain should be handled, enabling more efficient and flexible deployment of web applications, content delivery networks (CDNs), and other online services.

About

dynapsys is a dynamic infrastructure of services based on DNS configuration with CNAME RECORD for redirection to FaaS provider and TXT RECORD as url of git repository with:

“Dynapsys” give a specific implementation strategy for a dynamic infrastructure based on DNS configurations and cloud-based services.

DNS Configuration with CNAME Record for Redirection to FaaS Provider

DNS (Domain Name System) is like the phonebook of the internet that translates human-friendly domain names to IP addresses that computers use. A CNAME (Canonical Name) record is a type of DNS entry that maps an alias name to a true or canonical domain name. In the context of Dynapsys:

TXT Record as URL to GitHub Source-Code and Definition for Deployment Purpose

A TXT record is another type of DNS entry that holds text information. This can be used for various purposes, including verification, description, and linking to related resources.

By using DNS in this way, Dynapsys could allow dynamic and flexible infrastructural management. When updates or changes to the services are necessary, you can manage these through DNS updates, which propagate rapidly across the internet. Additionally, this strategy could be part of an infrastructure-as-code (IaC) system, automating the provisioning and management of infrastructure by using configuration files.

It’s important to note that while storing URLs in TXT records is possible, there are limits to the size of TXT records, so the url is too limited. Moreover, some DNS providers offer APIs that might be more suited to automation than relying on DNS records for service management.

Why

Systemy rozproszone stanowią fascynujący obszar w dziedzinie informatyki. Oto kilka rozważań na temat małych, rozproszonych usług:

 1. Architektura Mikrousług:
  • Mikrousługi to jedna z odmian systemów rozproszonych. Polega na podziale aplikacji na oddzielne komponenty lub “usługi”.
  • Każda mikrousługa obsługuje konkretną funkcję biznesową, taką jak płatności, zarządzanie użytkownikami czy obsługa produktów.
  • Dzięki temu podejściu można łatwiej skalować poszczególne komponenty i unikać centralnych punktów awarii.
  • Mikrousługi są transparentne – węzły mogą uzyskiwać dostęp do innych węzłów w systemie i komunikować się z nimi.
 2. Przewagi Systemów Rozproszonych:
  • Współdzielenie zasobów: System rozproszony może współdzielić sprzęt, oprogramowanie lub dane.
  • Przetwarzanie równoczesne: Wiele komputerów może przetwarzać tę samą funkcję jednocześnie.
  • Skalowalność: Wydajność obliczeniową i przetwarzanie można skalować w razie potrzeby po rozszerzeniu o dodatkowe komputery.
  • Wykrywanie błędów: Awarie można łatwiej wykrywać.
  • Transparentność: Węzły mogą komunikować się ze sobą.
 3. Systemy Scentralizowane vs. Rozproszone:
  • System scentralizowany to taki, w którym wszystkie obliczenia są wykonywane przez jeden komputer znajdujący się w pojedynczej lokalizacji.
  • W systemie scentralizowanym stan systemu jest zawarty w centralnym węźle, do którego klienci mają dostęp indywidualnie.
  • W przeciwności do tego, system rozproszony nie ma jednego punktu awarii i składa się z wielu oddzielnych węzłów.
 4. Małe Rozproszone Usługi:
  • W przypadku małych rozproszonych usług, warto rozważyć architekturę mikrousług.
  • Każda mikrousługa może obsługiwać konkretną funkcję i być wbudowana w cały system.
  • Przykłady małych usług to: autoryzacja użytkowników, zarządzanie sesjami, obsługa płatności, czy zarządzanie produktami.
  • Ważne jest, aby dokładnie przemyśleć granice między poszczególnymi usługami, aby uniknąć nadmiernego skomplikowania systemu.

Źródło:

Kubernetes

Istnieje kilka prostszych alternatyw Kubernetes, które równie dobrze wspierają autentyfikację i autoryzację:

 1. Serverless Frameworks:
  • AWS Lambda razem z Amazon API Gateway i Amazon Cognito do zarządzania tożsamościami i dostępem. AWS Cognito zapewnia pełne wsparcie dla autentyfikacji użytkowników, w tym integrację z zewnętrznymi dostawcami tożsamości (np. Google, Facebook) oraz wsparcie dla dwuskładnikowej autentyfikacji (2FA) i kontroli dostępu.
  • Azure Functions w połączeniu z Azure API Management i Azure Active Directory (Azure AD) lub Azure Active Directory B2C (AAD B2C) dla zarządzania tożsamościami i autoryzacją.
 2. FaaS (Function as a Service):
  • Oprócz wspomnianych AWS Lambda i Azure Functions, warto rozważyć również Google Cloud Functions zintegrowanych z Firebase Authentication i Google Cloud Endpoints. Firebase Authentication oferuje prostą, ale potężną obsługę autentyfikacji użytkowników, w tym integracje z różnymi systemami tożsamości socjalnych oraz własną bazą użytkowników.
 3. Lekkie Orkiestracje:
  • Nomad od HashiCorp może być dobrą opcją dla tych, którzy szukają czegoś prostszego niż Kubernetes. Nomad jest silnikiem Orkiestracji, który wspiera zarządzanie kontenerami, aplikacjami wirtualnymi i aplikacjami na poziomie systemu operacyjnego. Do autoryzacji i autentykacji, można wykorzystać Vault - również produkt HashiCorp, który zapewnia zarządzanie sekretami i tożsamościami dla aplikacji.
 4. Lekkie API Gateway:
  • Tyk i Kong to popularne, otwarte API Gateway, które mogą działać jako lekka warstwa autentykacji przed twoimi mikrousługami. Obydwa pozwalają na łatwe wdrażanie mechanizmów autentyfikacji, takich jak klucze API, tokeny OAuth oraz integrację z zewnętrznymi systemami zarządzania tożsamościami.
 5. Frameworki Programistyczne:
  • Express.js z Passport.js dla aplikacji Node.js lub Flask z Flask-Login dla aplikacji Pythona. Te kombinacje frameworków i bibliotek oferują elastyczne i łatwe do zaimplementowania opcje zarządzania autentyfikacją i autoryzacją dla prostszych aplikacji.

Pamiętaj, że wybór narzędzia zależeć będzie od wielu czynników, takich jak język programowania, w którym czujesz się najbardziej pewnie, wymagania projektu, a także Twoje doświadczenie z konkretnymi technologiami. Warto zawsze rozważyć te aspekty, wybierając odpowiednie narzędzia do wprowadzenia systemów autentyfikacji i autoryzacji w Twoich projektach.